Mentoring a peer learning jako cesta rozvoje profesních dovedností a kolegiální podpory uvnitř školy

Název projektu: Mentoring a peer learning jako cesta rozvoje profesních dovedností a kolegiální podpory uvnitř školy
Zkrácený název projektu: Mentor
Číslo projektu: CZ.1.07/1.3.44/01.0091
Název a číslo globálního grantu: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Moravskoslezské kraji II, CZ 1.07/1.3.44/
Název a číslo oblasti podpory: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení 1.3
Datum zahájení realizace projektu: 1. února 2012
Datum ukončení realizace projektu: 30. června 2014
Příjemce projektu: Společnost pro kvalitu školy, o.s.

Východiska projektu:

České školství, podobně jako vzdělávací soustavy všech evropských států, prochází v posledních letech významnými změnami, které kladou nové nároky na práci vedení škol i pedagogů. Zcela radikálně se mění pojetí výuky, pedagogové do své práce zavádějí nejen nové metody, ale hlavně podstatně mění svůj přístup k ní. Transmisivní model výuky se stává nefunkčním. Nové požadavky na práci pedagogů vyvolávají potřebu hledání nových cest jejich profesního rozvoje, a to jak pedagogů s dlouholetou praxí, tak začínajících pedagogů. Významně se mění také podmínky pro práci vedení škol.

Přestože je v současné době velmi silná tendence posuzovat kvalitu škol a kvalitu práce pedagogů skrze výsledky žáků, neměli bychom zapomínat, že tyto výsledky budou vždy velmi silně ovlivněny jejich vstupními předpoklady a sociálním zázemí, ve kterém žijí. Pokud navíc budou pedagogové kvalitu své práce posuzovat výhradně podle výsledku žáků, může se snadno stát, že pedagogové „elitních“ škol bezdůvodně zpychnou a jejich kolegové ze škol, které pracují s žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí, velmi rychle vyhoří. Při hodnocení práce pedagogů a organizaci jejich profesního rozvoje je tudíž potřeba využívat i jiné způsoby, dosud nevyužívané způsoby. Mezi způsoby, které jsou rozšířené ve státech, kde školství dosahuje již dlouhou dobu velmi dobrých výsledků, patří právě mentoring a peer learning, o jejichž rozšíření usiluje projekt Mentor.

Cíle projektu:

 • vytvoření podmínek ve školách pro zavedení mentoringu a peer learningu
 • zlepšení kvality výuky prostřednictvím zavedení mentoringu a peer learningu
 • rozšíření možností profesního rozvoje pedagogů o mentoring a peer learning
 • podpora sdílení zkušeností dobré praxe ve školách prostřednictvím síťování
 • podpora rozvoje osobnosti pedagogů prostřednictvím seminářů osobnostní a sociálních výchovy

Cílová skupina projektu:

 • pedagogičtí pracovníci základních a středních škol MSK
 • vedení základních a středních škol MSK

 

Klíčová aktivita č. 1 - Vstupní workshop o podpoře profesního rozvoje prostřednictvím moderních forem

Zavádění podpory pedagogů formou mentoringu a peer learningu je pro pedagogy ve sborovnách prakticky neznámou záležitostí, stejně tak je ve školách dosud nezvyklá práce interního mentora. Cílem první aktivity v rámci projektu Mentor je proto připravit ve sborovnách „půdu“ pro postupné zavádění mentoringu a peer learningu. V rámci první aktivity budou ve 20 školách Moravskoslezského kraje, které budou mít o mentoring zájem, uspořádány workshopy pro pedagogické sbory. Během těchto workshopů budou účastníkům předány základní informace o mentoringu a seznámí se s principy a metodami práce mentora. Dalším cílem těchto seznamovacích workshopů je také motivovat pedagogy, kteří mají pro práci interního mentora předpoklady, k účasti ve výcviku.

Workshopy budou realizovány přímo ve školách, ve dvou obdobích:

 • před zahájením prvního výcviku, tzn. únor - červen/2012
 • před druhým výcvikem, tzn. září 2012 - únor 2013

Celkem se v rámci projektu uskuteční 20 workshopů pro cca 300 pedagogů

Případné dotazy ohledně obsahu či organizace výcviku Vám rádi zodpovíme.

Máte-li zájem uspořádat workshop o mentoringu ve Vaší škole, kontaktujte nás prosím zde.

 

Klíčová aktivita č. 2 - Výcvik interních mentorů

Cílem této aktivity je zrealizovat v době trvání projektu 2 výcviky interních mentorů, každý pro 20 účastníků. Mentoring je v současnosti doposud málo využívaný způsob profesního rozvoje pedagogů, který je ovšem ve srovnání s tradičním vzděláváním formou kurzů daleko efektivnější co se týče přenosu získaných poznatků do praxe. Výcviku se budou účastnit zkušení pedagogové, kteří pak budou práci interního mentora vykonávat převážně ve školách, kde doposud působí.

Stručný obsah výcviku:

 • základy mentoringu ve vzdělávání
 • metodami pozorování a vyhodnocování kvality pedagogických kompetencí
 • techniky a metody podpory pedagogů při jejich dalším rozvoji a vzdělávání
 • tvorba interních systémů mentoringu ve školách
 • analýza vzdělávacích potřeb kolegů
 • standardy kvality pedagogické práce a jejich využití v rámci mentoringu

Výcvik obsahuje 64 hodin prezenční výuky, 30 hodin samostudia - praktikování a 24 hodin supervize. Prezenční výuka bude realizována formou 4 dvoudenních vzdělávací akcí (vždy 16 hodin). Samostudium znamená praktikování mentoringu na vlastní škole a práci s vlastními kolegy. Supervize, která má maximálně podpořit zkušenostní učení, bude realizována vždy mezi semináři jako 3 polodenní setkání, které povedou lektoři nebo odborný garant projektu.

Účastníci programu, kteří splní všechny jeho podmínky, dostanou osvědčení o účasti na akci akreditované v systému DVPP.

Výcviky budou realizovány v období 4/2012-3/2013 a 4/2013-3/2014.

Případné dotazy ohledně obsahu či organizace výcviku Vám rádi zodpovíme.

Máte-li zájem o účast ve výcviku interních mentorů, kontaktujte nás prosím zde.

 

Klíčová aktivita č. 3 – Semináře osobnostní a sociální výchovy

Součástí vzdělávacích programů každé školy je i výuka tzv. klíčových kompetencí. Vzhledem k tomu, že kompetence zahrnují nejen složku znalostní, ale i dovednostní a postojovou, je předpokladem jejich výuky to, že je mají sami vyučující zvládnuty a osvojeny. Navíc pedagogové, kteří mají problémy v komunikaci či interpersonálních vztazích, selhávají navzdory své skvělé odborné oborové přípravě jako pedagogové. Bohužel však ve studijním programu málokteré fakulty připravující budoucí učitele je rozvoj klíčových kompetencí obsažen. Cílem aktivity Semináře OSV pro pedagogy je proto podpora klíčových kompetencí pedagogů, a to zejména komunikačních a interpersonálních. Obsah seminářů bude připraven tak, aby se pedagogové naučili důležité znalosti a dovednosti ke zvládání své profese, zejména při řešení náročných a komunikačně vypjatých situací. Tato aktivita vychází vstříc požadavkům pedagogů, kteří mají zájem o témata jako je: motivace, sebeřízení, komunikace se třídou, komunikace s rodiči, zvládání stresu apod.

Pedagogové si budou moci vybrat ze tří seminářů:

 • Vzdělávací kurz OSV - SEBEPOZNÁNÍ
 • Vzdělávací kurz OSV - KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI
 • Vzdělávací kurz OSV - KOMUNIKACE S RODIČI A KRIZOVÁ INTERVENCE

Semináře OSV se uskuteční v období 2/2013 -05/2013.

Účastníci seminářů, kteří splní všechny jeho podmínky, dostanou osvědčení o účastni na akci akreditované v systému DVPP.

Semináře na sebe úzce sebe úzce nenavazují, jsou realizovatelné každý zvlášť, aby si je účastníci mohli vybírat podle svých potřeb.

Případné dotazy ohledně obsahu či organizace výcviku Vám rádi zodpovíme.

Máte-li zájem o účast na seminářích OSV, kontaktujte nás prosím zde.

 

Klíčová aktivita č. 4 – Vytvoření sítě škol s využitím principů peer - learningu

K zavedení čehokoliv nového do praxe je kromě jiného potřeba motivace, energie i podpora. Vzhledem k tomu, že mentoring je v podmínkách českého školství dosud málo využívanou formou profesního rozvoje, chceme v rámci této aktivity podpořit jak vedení škol, které se rozhodne mentoring ve své škole zavádět, tak jednotlivé mentory. Tato podpora bude probíhat formou síťování, což je způsob, který může zajistit její přetrvání i do doby po skončení projektu.

Síťování bude realizováno na 3 úrovních:

1. Síťování ředitelů a podpora nových forem ve vedení lidí (mentoring, koučování, popř. jiné) – cílem těchto setkání je monitorovat různé způsoby zavádění práce interních mentorů do školy, které jsou dány rozdílnými kontexty, a pak také tuto pozici interního mentora prostřednictvím podpory vedení ve škole udržet. Setkání povedou lektoři nebo odborný garant projektu.

V rámci projektu se uskuteční 8 celodenních setkání (4 v době každého výcviku mentorů), vždy pro 10 - 15 účastníků

2. Vzájemné stáže - většinou je velmi obtížné začínat mentorovat ve škole, kde mentor působí zároveň jako učitel, proto se v každém výcviku osvědčuje, aby jeho účastníci absolvovali stáž ve škole svého kolegy. Tyto stáže budou 3denní a jejich cílem bude vzájemné sdílení zkušeností a učení. Zkušenosti z těchto stáží budou interní mentoři přinášet na síťování mentorů, kde budou opět sloužit vzájemnému učení.

3. Síťování mentorů v rámci výcviku – jedná se o setkávání mentorů v čase mezi jednotlivými vzdělávacími moduly, jehož cílem je předávání a sdílení prvních zkušeností s mentoringem ve školách. Tato setkání povedou lektoři nebo odborný garant, který jejich účastníkům zároveň poskytne i metodickou podporu. Zkušenosti se zaváděním mentoringu budou sepsány do příručky, která bude k dispozici jak účastníkům projektu, tak po jeho skončení všem zájemcům. V rámci projektu se uskuteční celkem 8 celodenních setkání supervizních setkání vždy pro 20 účastníků.

Všechny úrovně síťování budou nastaveny tak, aby mohly po skončení projektu pokračovat dále jako intervize (tzn. bez odborného vedení).

Síťování bude probíhat v období 9/2012 a potrvá do konce projektu, tzn. do 5/2014. Setkávání budou probíhat na školách zapojených do projektu.